تماس های رایگان شبانه

night calls

night calls

تماس های رایگان شبانه

سلام مشتریان افغان بیسیم. وقت آن است تا بیدار شویم. ما پلان های عالی را رویدست داریم تا شما را تمام شب بیدار نگهدارد. طبق معمول، ما پلان شبانه را رویدست داریم که طبق آن شما می توانید برای بیشتر از پنج ساعت بطور رایگان صحبت کنید!!!!  

پلان روزانه

مشتری می تواند با پرداخت ۵ افغانی در یک روز، از ساعت ۱۲:00 شب الی ۰۵:00 صبح از شماره های افغان بیسیم به افغان بیسیم بطور رایگان صحبت نماید. مدت اعتبار این پیشکش ۲۴ ساعت است.

 

پلان با ارزش شبانه (روزانه)
مصرف روزانه     ۵ افغانی در یک روز
طریقۀ فعال سازی USSD *212*1*1#
مدت مکالمۀ تیلفونی بطور انعام مکالمات تیلفونی رایگان از افغان بیسیم به افغان بیسیم از ساعت ۱۲:00 شب الی ۰۴:59 صبح
مصرف تماس تیلفونی بطور انعام غیر قابل تطبیق
پیام های کتبی بطور انعام ندارد
معلومات در مورد تماس انعام ندارد
مدت اعتبار تماس انعام ۲۴ ساعت بعد از زمان اشتراک
تکرار این پلان بلی، هردو پلان به شکل اتومات تکرار و تجدید می شود

 

پلان ماهوار:

مشتریان صرف با پرداخت ۵۰ افغانی در یک ماه می توانند به تماس های رایگان نامحدود از شماره های افغان بیسیم به افغان بیسیم از ساعت ۱۲:0۰ شب الی ۰۵:00 صبح دسترسی پیدا نمایند. مدت اعتبار این پیشکش ۳۰ روز است.

 

پلان باارزش شبانۀ   (ماهوار)
مصارف ماهوار ۵۰ افغانی در یک ماه
طریقۀ فعال سازی USSD *212*2*1#
ماه ۳۰ روز بعد از اشتراک
مدت مکالمۀ تیلفونی بطور انعام مکالمات تیلفونی رایگان از افغان بیسیم به افغان بیسیم از ساعت ۱۲:00 شب الی ۰۴:59 صبح
مصرف تماس تیلفونی بطور انعام  غیر قابل تطبیق
پیام های کتبی بطور انعام ندارد
معلومات در مورد تماس انعام ندارد
مدت اعتبار تماس انعام ۳۰ روز بعد از اشتراک

 

توضیحات در مورد مدت اعتبار و استفادۀ پلان روزمره

-  مثال اول: مشتری به ساعت ۴ صبح بتاریخ ۱۲ جنوری اشتراک می کند. مدت اعتبار حساب وی الی ۴ صبح بتاریخ ۱۳ جنوری می باشد. بناً مدت استفاده از این پیشکش ۱ ساعت (ساعت ۴ الی ۵ صبح) بتاریخ ۱۲ جنوری و ۴ ساعت (ساعت ۱۲ الی ۴ شب) بتاریخ ۱۳ جنوری می باشد.  

-  مثال دوم: مشتری به ساعت ۷ صبح بتاریخ ۱۲ جنوری اشتراک کرد. مدت اعتبار حساب وی الی ۷ صبح بتاریخ ۱۳ جنوری می باشد. مشتری می تواند برای ۵ ساعت (۱۲:00 شب الی ۰۵:00 صبح) بتاریخ ۱۳ جنوری ازین پیشکش استفاده کند.  

واجدین شرایط

تمام مشترکین پیش پرداخت افغان بیسیم می توانند در این پیشکش اشتراک کنند.

 

پلان های منتخب
یک بر سه واجد شرایط
۲:۹۹ واجد شرایط
جوانان واجد شرایط
شماره های داخل شبکه واجد شرایط
پی سی او واجد شرایط
۲۴ آزادی واجد شرایط
کارمندان افغان بیسیم/ تلویزیون آریانا واجد شرایط نیست

facebook      twitter      youtube