بسته بین اللملی
بسته بین اللملی
ادامه مطلب...
شرکت مخابراتی افغان بیسیم جواز عرضۀ خدمات (3G) را کسب نمود
شرکت مخابراتی افغان بیسیم جواز عرضۀ خدمات (3G) را کسب نمود
ادامه مطلب...
تماس با ایران
تماس با ایران
تماس با ایران
ادامه مطلب...
تحفه
تحفه
شما می توانید در تلیفون افغان بیسیم خود کریدیت بی افزائید، و یا این که به دوستان تان در افغانستان از هر قسمت جهان و در هر زمان کریدیت ارسال نمائید.
ادامه مطلب...

لینک های سریع

facebook      twitter      youtube